50,000 تومان

مطالب کتاب آموزش زبان انگلیسی در ۶۰ روز به زبان ساده و روشن بیان شده است تا برای همه قابل فهم باشد. از این گذشته در انتخاب جمله ها، عبارت ها و مثالها نیز کمال دقت بکار رفته است. از آنجاییکه که کتاب بر اساس روانشناسی یادگیری نوشته شده است

کتاب آموزش انگلیسی در ۶۰ روز
کتاب آموزش زبان انگلیسی در ۶۰ روز به همراه سی دی

50,000 تومان